Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. Zawartość polityki prywatności

1. Polityka prywatności Administratora to informacje dotyczące przetwarzania danych
osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników strony internetowej
https://www.interfin.pl/ (zwana dalej: „Stroną”). W niniejszej polityce prywatności
Administrator zawarł jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane
dotyczą, powinny otrzymać w związku z RODO.
2. Polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych pozyskiwanych
przez Stronę.

II. Administrator danych

1. Administratorem danych użytkowników jest: Firma Audytorska INTERFIN Sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie, 31-315 Kraków, ul. Radzikowskiego 27/03, KRS
0000145852.
2. Z Administratorem danych można skontaktować się pod adresem
korespondencyjnym: 31-315 Kraków, ul. Radzikowskiego 27/03 oraz pod adresem
poczty elektronicznej: interfin@interfin.pl;

III. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych

1. W celu realizacji usługi Strony usługodawca przetwarza:

a. informacje dotyczące urządzenia użytkownika w celu zapewnienia
poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w
plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące
sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane
dotyczące aktywności na Stronie, w tym poszczególnych podstronach;
b. informacje o geolokalizacji, jeżeli użytkownik wyraził zgodę usługodawcy
do geolokalizacji. Informacja o geolokalizacji jest wykorzystywana w celu
dostarczenia bardziej dostosowanych ofert produktów i usług.

2. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w
połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym
administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.
3. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi
Strony, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z art. 6 ust.
1 lit. a RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików
cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie
ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnych lub w
związku z wyrażeniem zgody na geolokalizację. Dane są przetwarzane do czasu
zakończenia korzystania przez użytkownika ze Strony.

IV. Reklamacje

1. W celu rozpatrywania reklamacji usługodawca przetwarza dane osobowe
użytkowników składających reklamacje, w szczególności adres e-mail, imię, treść

Strona 2 z 1

reklamacji, informacje pozyskane w toku reklamacji, w tym okoliczności zdarzenia
będącego przyczyną reklamacji. W toku rozpatrywania reklamacji usługodawca
może przetwarzać szereg innych informacji, w tym imię i nazwisko użytkownika,
informacje o korzystaniu przez użytkownika z usługi, pliki cookies lub inne podobne
technologie, informacje o urządzeniach.
2. Dane są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usług, tj.
umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i są przetwarzane przez czas
niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po
zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celach archiwizacyjnych w razie
konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec usługodawcy
zgodnie z informacją zawarta poniżej.

V. Postępowania wyjaśniające, dochodzenie roszczeń.

1. W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego
naruszenia przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych
obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub
przez innych użytkowników lub podmiotów, obrony przed roszczeniami
użytkowników lub innych podmiotów, Administrator może przetwarzać dane
osobowe określonych użytkowników do czasu zakończenia się toczącego się
postępowania oraz upływu terminu przedawnienia roszczeń Administratora
względem użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z Kodeksem
Cywilnym, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.
2. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych
użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu
użytkownikowi lub podmiotowi lub uprawnionemu na mocy przepisów prawa
organowi publicznemu.
3. Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
c RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa
dotyczących obowiązku realizacji reklamacji , zgodnie z ustawą o świadczeniu usług
drogą elektroniczną lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie
uzasadnionym interesie Administratora, polegającym na dochodzeniu swoich
roszczeń względem użytkownika. Prawnie uzasadniony interes Administratora
będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności usługobiorcy.

VI. Statystyki korzystania z usług

1. W celu poprawy jakości swoich usług Administrator przetwarza informacje
statystyczne dotyczące korzystania ze Strony, w tym informacje o sesji, numerze IP,
ilości spędzanego czasu na poszczególnych stronach i podstronach, korzystana z
poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce
internetowej. Administrator korzysta z plików cookies lub innych podobnych
technologii oraz z narzędzi statystycznych Google Analytics.
2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie
uzasadnionym interesie Administratora, polegającym na ułatwieniu korzystania ze
Strony, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie
tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników. Informacje o użytkownikach
nie są bowiem wykorzystywane w żadnych dodatkowych celach, a ze względu na
specyfikę usługi strony internetowej dostosowywanie sposobu wyświetlania

Strona 3 z 1

zawartości Strony, ułatwiania korzystania ze strony oraz poprawa jakości
świadczenia usług na Stronie, jest nie tylko standardem rynkowym, ale również
oczekiwaniem użytkowników wobec dostawców stron internetowych.
3. Użytkownik z każdej chwili może cofnąć wyrażoną zgodę poprzez zmianę ustawień
przeglądarki internetowej w zakresie dopuszczalności stosowania plików cookies lub
innych podobnych technologii.
4. Dane są przetwarzane w ramach bieżących działań Administratora, lecz nie dłużej
niż przez 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie Administrator może dalej
przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek
informacji dotyczących poszczególnych użytkowników.
5. Okres dostępności danych statystycznych a narzędziach Google Analytics może
być dłuższy niż 60 dni, lecz pozostaje to poza zakresem decyzyjnym Administratora.

VII. Działania marketingowe i PR Administratora

1. Na Stronie Administrator może zamieszczać informacje marketingowe o swoich
produktach lub usługach. Wyświetlani tych treści jest dokonywane przez
Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym
interesem Administratora polegającym na publikacji treści związanych ze
świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które Administrator jest
zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności
użytkowników.
2. Administrator może również zamieszczać informacje marketingowe dotyczące
produktów lub usług swoich kontrahentów. Wyświetlanie tych treści dokonywane
jest przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO, zgodnie z prawnie
uzasadnionym interesem Administratora polegającym na działaniach
marketingowych produktów lub usług swoich kontrahentów.
3. Użytkownik ma praw zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych
osobowych w celach marketingowych.

VIII. Odbiorcy danych użytkowników

1. Administrator ujawnia dane osobowe użytkowników wyłącznie podmiotom
przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji usług na rzecz Administratora, np. hostingu i obsługi
Strony, usługi IT, obsługi marketingowej i PR, usług prawnych i doradczych.
2. Dane nie będą udostępnianie i przetwarzane w państwach trzecich.

IX. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą.

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
1) dostępu – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są
jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona
do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o
celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub
kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie
przechowywania danych lub kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Strona 4 z 1

przysługujących osobie, której dane dotyczą oraz do wniesienia sprzeciwu
wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
2) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających
przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, za kolejne kopie
Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z
kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
3) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych
osobowych, które są nieprawidłowe, lb uzupełnienia niekompletnych danych
(art. 16 RODO);
4) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli
Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie
są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
5) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania
danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych
osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić
prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane
dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich
wykorzystania;
c) Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one
potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec
przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione
podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw
sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

6) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu masowego danych osobowych
jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania
tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na
podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz
jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
7) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych
osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn
związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas
Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych
podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności
osób, których dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą
ważniejsze od interesów Administratora, Administrator będzie zobowiązany
zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);
8) do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz
przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal
pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie
przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym
zgoda ta została wyrażona.

Strona 5 z 1

2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych paw, osoba, której dane dotyczą, powinna
skontaktować się z Administratorem, wykorzystując podane dane kontaktowe i
poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

X. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. stawki 2, z
którym można kontaktować się w następujący sposób:
1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
3) telefonicznie: (22) 531 03 00.

XI. Zmiany Polityki Prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności może być zmieniania i uaktualniania zgodnie z
bieżącymi potrzebami Administratora.
2. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 05 lutego 2020 r.

XII. Akty prawne przywołane w Polityce Prywatności

a) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. U. UE. L. z
2016 r. Nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 127, str. 2.);
b) Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1104);
c) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1219 z późn. zm.);
d) ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1907 z późn. zm.)