Wyceny udziałów oraz przekształcenia firm

Eksperci współpracujący ze spółką INTERFIN przeprowadzają wycenę akcji i udziałów spółek prawa handlowego. Wycenę przeprowadza się wg metod wskazanych przez klienta, zazwyczaj przy zastosowaniu metody skorygowanych aktywów netto oraz metody zdyskontowanych strumieni pieniężnych.

Ponadto INTERFIN sporządza opinie z badania Planów Przekształcenia  oraz Połączenia różnego rodzaju spółek i innych jednostek.