Rada Nadzorcza

Spółkę nadzoruje Rada Nadzorcza w składzie:

1. mgr Andrzej Mucha
Przewodniczący Rady Nadzorczej posiada bogate doświadczenie zawodowe, w tym w zarządzaniu podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. Jest czynnym biegłym rewidentem wpisanym do rejestru biegłych rewidentów pod nr ewidencyjnym 2652.

2. mgr Kazimierz Jarosz 
3. mgr Zbigniew Radek

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej posiadają uprawnienia biegłych rewidentów.