Zmiany w ustawie o elektronicznej formie sprawozdań finansowych

1 października 2018 roku zaczęły obowiązywać wprowadzone w ramach zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym przepisy o elektronicznej formie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z badania.

Od tego dnia wszystkie sporządzane przez biegłych rewidentów „Sprawozdania z badania” mają wyłącznie formę elektroniczną i są podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Powyższe zmiany wprowadza ustawa z dnia 26 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.