Pracownicze plany kapitałowe od 2019 roku

Od 2019 r. wejdzie w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Ma ona na celu wprowadzenie regulacji prawnych, tworzących powszechny system dobrowolnego oszczędzania jako zabezpieczenie osób po ukończeniu 60 roku życia. Umowy o zarządzanie PPK będą zawierane z instytucją finansową przed podmioty zatrudniające stopniowo. Od lipca będą obowiązywać podmioty, które zatrudniają co najmniej 250 osób. Zmiany nie obejmą wszystkich, np. jednostek mikro, w których zatrudnione osoby złożą deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Podstawowa wpłata do PPK finansowana przez podmiot zatrudniający będzie wynosić 1,5 % wynagrodzenia, które stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika.

Podstawowa wpłata do PPK finansowana przez uczestnika wyniesie 2% wynagrodzenia. Jeśli miesięczne wynagrodzenie otrzymywane z różnych źródeł jest równe lub niższe niż 120% wynagrodzenia minimalnego, uczestnik będzie mógł wnioskować o obniżenie wpłaty podstawowej maksymalnie do 0,5 %.